อาคารเรียนรวม(เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา)
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

( อาคาร 9 )

8 ชั้น

แผนผังภายในอาคาร

อาคารเรียนรวม(เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา)
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

( อาคาร 14 )

8 ชั้น

แผนผังภายในอาคาร
 
   

อาคารเรียนคณะเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

( อาคาร AG )

5 ชั้น

แผนผังภายในอาคาร
 
 
 
 
 
 
   

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

( อาคาร CS&LC )

4 ชั้น

แผนผังภายในอาคาร
 
 
 
 
 
   
   

แผนผังภายในอาคาร
 
 
อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร
   
( อาคาร 3 )
 
3 ชั้น
 

แผนผังภายในอาคาร
 
 
อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
( อาคาร 4 )
   
3 ชั้น
   

แผนผังภายในอาคาร
 
 
อาคารสิรินธร
   
4 ชั้น
   
     
   

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โทร. 056-717100 ต่อ 1907,1910 จำนวนผู้เข้าชม 4924