งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาระหน้าที่และขอบเขตการให้บริการ

1. บริการซ่อมและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Hardware และ Software
2. บริการออกแบบ กำหนดคุณลักษณะ ตรวจคุณลักษณะ และตรวจรับคอมพิวเตอร์
3. บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
4. บริการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรมหวิทยาลัยฯ ด้านระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
5. บริการให้คำปรึกษาช่วยเหลือสังคมและหน่วยงานภายนอกในด้านระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์

 

การให้บริการด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
ภาระหน้าที่และขอบเขตการให้บริการ
1. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการบริการเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป เพื่อมุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา
2. บริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
3. ควบคุม ดูแล และรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
4. ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ กำหนดคุณลักษณะของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เว็บบริการ 

 

การให้บริการด้านข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด
ภาระหน้าที่และขอบเขตการให้บริการ
1. 
2. 
3. 
4. 

เว็บบริการ 

 

การให้บริการด้านการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
ภาระหน้าที่และขอบเขตการให้บริการ
1. 
2. 
3. 
4. 

เว็บบริการแจ้งซ่อม

 

การให้บริการด้านห้องฝึกอบรม

1.

2.

3.

เว็บบริการห้องฝึกอบรม

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction