ระเบียบขั้นตอนการขอรับบริการได้ 4 ช่องทางดังนี้

ช่องทางที่ 1
ขอรับบริการโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ประจำห้องซึ่งประจำอยู่ห้อง 931 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา และห้องบริการอินเตอร์เน็ต อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 โดยการขอรับบริการนี้ได้แก่ บริการขอรหัสใช้อินเตอร์เน็ต บริการขอพื้นที่เว็บ (Hosting) บริการขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนการสอนและอบรม บริการขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นต้น
ขั้นตอนการขอรับบริการ
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำงานที่เกี่ยวข้อง
2. การขอรับบริการบางกรณีต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตน โดยผู้ขอรับบริการต้องกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป (หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรง)
3. ทดสอบการใช้งานหากเกิดปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรงอีกครั้ง หรือโทรสอบถามได้ที่ หมายเลข 056717100 ต่อ 3999,1907,1910,1911 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) และ 4524 (ห้องบริการอินเตอร์เน็ต อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1)

ช่องทางที่ 2
ขอรับบริการผ่านทางเว็บไซต์ บริการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร การขอรับบริการนี้ได้แก่ การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต การเพิ่มจุด การย้ายจุด หรือการซ่อมบำรุงในกรณีใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตไม่ได้ การขอรับบริการเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ การติดตั้งระบบโทรศัพท์ การเพิ่มจุด การย้ายจุด หรือการซ่อมบำรุงในกรณีใช้งานโทรศัพท์ไม่ได้ การแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นขอรับบริการลงระบบปฏิบัติการใหม่ ลงโปรแกรมเพิ่มเติม หรือซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ขั้นตอนการขอรับบริการ
1. เข้าสู่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เข้าเมนู บริการนักศึกษา เลือกหัวข้อบริการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร แล้วเลือกเมนูแจ้งซ่อม/แก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ พิมพ์ http://comservice.pcru.ac.th/service/form_add_comservice.php ในช่อง URL ของโปรแกรมบริการอินเตอร์เน็ต
2. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แล้วเลือกปุ่มตกลงเพื่อทำการส่งข้อมูลการขอรับบริการ
3. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหรือเข้าไปทำการซ่อมบำรุง

ช่องทางที่ 3
ขอรับบริการผ่านทางการจัดทำบันทึกข้อความ โดยเรียนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขอรับบริการ เช่น ต้องการเพิ่ม เบอร์โทรศัพท์ใหม่ ต้องการเบอร์โทรศัพท์โทรติดต่อภายนอกมหาวิทยาลัย หรือการขอรับบริการติดตั้งระบบโทรศัพท์ และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีความซับซ้อน
ขั้นตอนขอรับบริการ
1. จัดทำบันทึกข้อความ โดยเรียนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมรายละเอียดการขอรับบริการที่ท่านต้องการ
2. ดำเนินเรื่องโดยจัดส่งบันทึกข้อความ ไปที่สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินงานหากต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จะจดรายการอุปกรณ์ที่ต้องการใช้เพื่อติดตั้งให้หน่วยงานต้นสังกัดที่ขอรับบริการจัดซื้อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีดำเนินการต่อไป

ช่องทางที่ 4
ขอรับบริการผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งเป็นทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดเหมาะสำหรับการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์เสีย ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ปรึกษาปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์เมื่อผู้ใช้งานมีข้อสงสัยหรือติดปัญหา
ขั้นตอนขอรับบริการ
1. สามารถติดต่อขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่ ตามหมายเลขดังนี้

ลำดับ นาย รับผิดชอบ หมายเลข
1 นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ (บอย) หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์ฯ 3999
2 นายวิเศษ เกตุดี (ไม้) งานเกี่ยวกับเครื่องแม่ข่ายและพื้นที่ทำเว็บไซต์ 1910
3 นายอภิรักษ์ อุ่นดี (เอ) งานทำเว็บไซต์ 1910
4 นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล(เอ็ด ) งานระบบเครือข่ายและระบบโทรศัพท์ 1911
5 นายออมสิน พรมแก้ว (สิน) งานระบบโทรศัพท์และกล้องวงจรปิด 1911
6 นางสาวปนัดดา วงศ์โสม (ฝ้าย) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคารศูนย์ภาษาและคอมฯ) 4524
7 นางสาวดวงใจ คำทิพย์ (ดวง) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(อาคารศูนย์ภาษาและคอมฯ) 4524
8 นายประสงค์ อุ่นคำยี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ) 1907


2. รอเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขต่อไป

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction