อันดับ1 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
อันดับ2 ม.ราชภัฏพระนคร
อันดับ3 ม.ราชภัฏยะลา
อันดับ4 ม.ราชภัฏสวนดุสิต
อันดับ5 ม.ราชภัฏเชียงราย
อันดับ6 ม.ราชภัฏนครปฐม
อันดับ7 ม.ราชภัฏพิบูลสงครามคค
อันดับ8 ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
อันดับ9 ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
อันดับ10 ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
อันดับ11 ม.ราชภัฏเชียงใหม่
อันดับ12 ม.ราชภัฏลำปาง
อันดับ13 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
อันดับ14 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อันดับ15 ม.ราชภัฏเลย
อันดับ16 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
อันดับ17 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี
อันดับ18 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อันดับ19 ม.ราชภัฏมหาสารคาม
อันดับ20 ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
อันดับ21 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
อันดับ22 ม.ราชภัฏสุรินทร์
อันดับ23 ม.ราชภัฏจันทรเกษม
อันดับ24 ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
อันดับ25 ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุบา
อันดับ26 ม.ราชภัฏอุดรธานี
อันดับ27 ม.ราชภัฏสกลนคร
อันดับ28 ม.ราชภัฏเพชรบุรี
อันดับ29 ม.ราชภัฏเทพสตรี
อันดับ30 ม.ราชภัฏสงขลา
อันดับ31 ม.ราชภัฏธนบุรี
อันดับ32 ม.ราชภัฏราชนครินทร์
อันดับ33 ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อันดับ34 ม.ราชภัฏนครสวรรค์
อันดับ35 ม.ราชภัฏศรีษะเกษ
อันดับ36 ม.ราชภัฏภูเก็ต
อันดับ37 ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อันดับ38 ม.ราชภัฏกาฬสินธุ
อันดับ39 ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด
อันดับ40 ม.ราชภัฏชัยภูมิ

จัดอันดับแบบแบ่งกลุ่ม
กลุ่มรัตนโกสินทร์
อันดับ1 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
อันดับ6 ม.ราชภัฏธนบุรี
กลุ่มภาคเหนือ
อันดับ1 ม.ราชภัฏเชียงราย
อันดับ8 ม.ราชภัฏนครสวรรค์
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อันดับ1 ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
อันดับ12 ม.ราชภัฏชัยภูมิ
กลุ่มภาคกลาง
อันดับ1 ม.ราชภัฏนครปฐม
อันดับ9 ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
กลุ่มภาคใต้
อันดับ1 ม.ราชภัฏยะลา
อันดับ5 ม.ราชภัฏภูเก็ต

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction