//ฟังก์ชั่น connect

function connect() {

$HOST="dbhost";

$PORT="dbport";

$DB_USER="dbusername";

$DB_PWD="dbpassword";

$DB_BASE="dbname";

$DB_HOST = (!empty($PORT)) ? $HOST.":".$PORT : $HOST;

return $connection = mysql_select_db(

$DB_BASE,mysql_connect($host,$DB_UTILISATEUR,$DB_MDP)

);

}

//การใช้งาน

connect();

// ฟังก์ select

function select($sql) {

$result=array();

$req = mysql_query($sql) or die("SQL Error: ".$sql."".mysql_error());

while($data= mysql_fetch_assoc($req)) {

$result[]=$data;

}

return $result;

}

//การใช้งาน

$sql = "SELECT * FROM mytable";

$results = select($sql);

print_r($results);

 

 

//ฟังก์ชั่น insert

function insert($table,$data) {

$fields=""; $values="";

$i=1;

foreach($data as $key=>$val)

{

if($i!=1) { $fields.=", "; $values.=", "; }

$fields.="$key";

$values.="'$val'";

$i++;

}

$sql = "INSERT INTO $table ($fields) VALUES ($values)";

if(mysql_query($sql)) { return true; }

else { die("SQL Error: ".$sql."".mysql_error()); return false;}

}

//การใช้งาน

$data = array(

"field1"=>"value1",

"field2"=>"value2",

"field3"=>"value3",

);

insert("mytable",$data);

//ฟังก์ชั่น update

public function update($table,$data,$where) {

$modifs="";

$i=1;

foreach($data as $key=>$val)

{

if($i!=1) { $modifs.=", "; }

if(is_numeric($val)) { $modifs.=$key.'='.$val; }

else { $modifs.=$key.' = "'.$val.'"'; }

$i++;

}

$sql = ("UPDATE $table SET $modifs WHERE $where");

if(mysql_query($sql)) { return true; }

else { die("SQL Error: ".$sql."".mysql_error()); return false; }

}

//การใช้งาน

$newdata = array(

"field1"=>"newvalue1",

"field2"=>"newvalue2",

"field3"=>"newvalue3",

);

update("mytable",$newdata,"myfieldid = 1");

//ฟังก์ชั่น delete

public function delete($table, $where) {

$sql = "DELETE FROM $table WHERE $where";

if(mysql_query($sql)) { return true; }

else { die("SQL Error: ".$sql."".mysql_error()); return false; }

}

 

 

ต้นฉบับจาก: http://jdmweb.com/my-favourite-mysql-functions

 

 

การใช้งาน

เรียกใช้งาน function insert ภายในหน้าฟอร์มด้วยเงื่อนไข

<?php
if($_POST['submit']!=""){//เงื่อนไขถ้ามีการกดปุ่ม submit
include("function.php");//เรียกใช้ไฟล์ฟังก์ชั่น
$pass=md5("$_POST[em_pass]");
$data = array(

//ค่าที่ต้องการนำไปเก็บตามฟิลด์ต่างๆ
"em_code"=>"$_POST[em_code]",
"em_name"=>"$_POST[em_name]",
"em_level"=>"$_POST[em_level]",
"em_user"=>"$_POST[em_user]",
"em_pass"=>"$pass",
);
insert("ตารางที่ต้องการจัดเก็บ",$data);
echo"บันทึกเรียบร้อยแล้ว";
echo "<meta http-equiv=refresh content=1;URL=หน้าเว็บที่ต้องการไปหลัง insert แล้ว>";
}
?>

 

<form id="form1" name="form1" method="post" action="" class="form-horizontal">

 

ส่วนฟังก์ชั่นอื่นๆ ก็นำไปประยุกต์ใช้กันดูครับ

 

การใช้งานฟังก์ชั่น delete โดยส่งค่า GET มาที่หน้าเดิม

ค่าที่ส่งมา ?del=1&id=xx

 

if($_GET[del]=="1"){

delete("mytable","myfieldid = $_GET[id]");

}

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction