จรรยาบรรณต่อตนเอง

1 มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ทำหน้าที่และใช้ชีวิตตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 ประกอบอาชีพนักคอมพิวเตอร์ด้วยความ สุจริต ซื่อสัตย์ มีความยุติธรรม ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนเอง และความรับผิดชอบ ซึ่งจะเพิ่มความสามารถจริยธรรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ให้กับตัวเราเอง

1.2 ผู้ที่ประกอบอาชีพทางคอมพิวเตอร์ ต้องมีความตั้งใจ มีความขยันและอดทนในการทำงาน เพื่อให้เกิดความสำเร็จ

 

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน

2. ปฏิบัติตนให้อยู่ในความถูกต้อง

2.1 ไม่ทำการ Copy ผลงานของผู้อื่นที่ ที่เรียกกันว่าละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือ Software ต่างๆ

2.2 ให้ความเคารพนับถือผู้ร่วมงาน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

2.3 ดูและรักษาความผูกพันของผู้ร่วมงานด้วยกันเอง

 

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

3. ไม่กระทำสิ่งใดๆที่ทำให้วิชาชีพของตนเองนั้นเสื่อมเสีย

3.1 ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาอย่างสร้างสรรค์ไม่ทำรายผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นนั้นต้องเดือดร้อน

3.2 ไม่ดูหมิ่นอาชีพอื่นๆ

3.3 ให้ความร่วมมือกับส่งเสริมวิชาชีพของตนเอง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา

 

จรรยาบรรณต่อสังคม

4. เป็นตัวอย่างที่ดีในการประกอบอาชีพสายงานคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นตัวอย่างของสังคม

4.1 ไม่เรียกร้องหรือรับสิ่งของทรัพย์สินใดที่ได้รับมาอย่างมิชอบ

4.2 ไม่ใช้อำนาจหรือวิชาชีพเอื้ออำนวยให้ประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ

4.3 ไม่ใช้วิชาชีพความรู้ต่างๆเพื่อทำการล่อลวงหรือหลอกลวงผู้อื่นจนก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือเสียหาย

 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

5. เคารพในสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของผู้อื่น ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม

5.1 รับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคคล เครือข่าย และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

5.2 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction