ระเบียบและขั้นตอนการใช้ห้องแม่ข่าย(Server)

เนื่องจากห้องเซิร์ฟเวอร์ เป็นสถานที่สำหรับจัดเก็บเครื่องแม่ข่ายที่มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ อุปกรณ์เครือข่ายหลัก และระบบสำรองไฟ(UPS) ดังนั้น เพื่อให้การเข้าออกห้องเซิร์ฟเวอร์ เป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย มีความปลอดภัยทั้งข้อมูลและอุปกรณ์ จึงได้กำหมดสิทธิ์การเข้าออกห้องเซิร์ฟเวอร์ เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความจะเป็นต้องเข้าใช้ห้องเซิร์ฟเวอร์ ดังนี้
ระเบียบข้อกำหนดในการเข้าใช้งานห้องเซิร์ฟเวอร์ (Server Room)
1. บุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้ห้องเซิร์ฟเวอร์ ได้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลเครื่องแม่ข่าย (Server) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. บุคคลภายนอกที่จะขอเข้าใช้ห้องห้องเซิร์ฟเวอร์ เช่น ติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ และต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องแม่ข่ายก่อน
3. ระยะเวลาการใช้งานห้องเซิร์ฟเวอร์ วันและเวลาราชการที่มีการทำงานตามปรกติ คือ 8.30 น. – 16.30 น. ยกเว้ยวันหยุดราชการ
4. กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินที่จะเข้าห้องเซิร์ฟเวอร์ ให้รีบแจ้งผู้ดูแลห้องเซิร์ฟเวอร์ แจ้งให้ทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเข้าไปใช้งาน

ระเบียบข้อกำหนดในการเข้าถึงข้อมูลและการสำรองข้อมูลสารสนเทศ
1. การขอข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือข้อมูลสารสนเทศ จะต้องแจ้งผู้ดูและระบบเครือข่ายทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเข้าถึงข้อมูล เพื่อผู้ดูระบบเครือข่ายจะได้แจ้งกับหัวหน้างานหรือ ผู้ที่อำนาจเหนือขึ้นไป ให้ทราบถึงความจำเป็นที่ต้องขอข้อมูล
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องตั้งค่าระบบให้มีสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติหรือทำการสำรองข้อมูลของระบบซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของตนเองตามความเหมาะสม แต่ไม่ต่ำกว่า 1 ครั้ง / เดือน
3. ผู้ดูแลระบบต้องจัดการกับอุปกรณ์สำหรับสำรองข้อมูลให้ปลอดภัยต่อการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
4. ผู้ดูแลระบบจะต้องทำตารางระบุ วัน เวลา รายละเอียดที่สำรองข้อมูล

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction