ดูผลการประเมิน


แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ทภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2559

จำนวนผู้ประเมินแล้ว  ระบบประเมิน 697 คนคำชี้แจง แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้เพื่อนำไปประกอบการประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้ด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบ

1.1 สถานภาพ *

1.2 คณะ / หน่วยงาน ที่สังกัด *

1.3 วัตถุประสงค์ของการใช้บริการระบบสารสนเทศ ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) *
1. สืบข้อมูล
2. ใช้ในการวางแผน / ประกอบการตัดสินใจ /ประกอบการทำงานตามพันธกิจ
3. กรอก / บันทึกข้อมูล
4. อื่นๆ:

1.4 ความถี่ในการใช้งานระบบสารสนเทศ *
1. 1 - 5 ครั้ง / สัปดาห์
2. 5 - 10 ครั้ง / สัปดาห์
3. มากกว่า 10 ครั้ง / สัปดาห์

ตอนที่ 2 กรุณากรอกแบบสอบถาม เพื่อแสดงความคิดเห็นตามความพึงพอใจในแต่ระดับ ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก ระดับ 4 หมายถึง ดี ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง พอใช้ ระดับ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง

2.1 ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบเครือข่ายชนิดใช้สาย ( Lan )*
รายการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
2.1.1 ระเบียบขั้นตอนการให้บริการ
2.1.2 การให้บริการจุดติดตั้งเชื่อมต่อสายเป็นไปอย่างทั่วถึง
2.1.3 ความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ทแบบเชื่อมต่อสาย
2.1.4 ความเหมาะสมของเวลาในการให้บริการ
2.1.5 มีการนำเทคโนโลยีมาปรับและพัฒนาระบบเครือข่ายตลอดเวลา
2.1.6 มีการใช้งานระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้
2.1.7 ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม
2.2 ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบเครือข่ายชนิดไร้สาย ( wireless lan ) *
รายการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
2.2.1 ระเบียบและขั้นตอนการให้บริการ
2.2.2 การให้บริการพื้นที่เชื่อมต่อแบบไร้สายเป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึง
2.2.3 ความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ทแบบไร้สาย
2.2.4 ความเหมาะสมของเวลาในการให้บริการ
2.2.5 มีการนำเทคโนโลยีมาปรับและพัฒนาระบบเครือข่ายตลอดเวลา
2.2.6 มีการใช้งานระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้
2.2.7 ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม
2.3 ด้านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องบริการฝึกอบรม *
รายการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
2.3.1 บรรยากาศและสถานที่
2.3.2 ช่วงระยะเวลาที่ให้บริการ
2.3.3 ความพร้อมและสมบูรณ์ของเครื่องคอมฯ
2.3.4 ปริมาณเครื่องพิมพ์,อุปกรณ์อื่นๆ เพียงพอ
2.3.5 ปริมาณเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอ
2.3.6 ความทันสมัยของอุปกรณ์และระบบ
2.4 ด้านกระบวนการทำงานของงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ *
รายการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
2.4.1 ได้รับความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ
2.4.2 บริการตรงตามความต้องการ
2.4.3 นำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริการ
2.4.4 ติดตาม พัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง
2.4.5 การอธิบาย/ชี้แนะแนวทางในการใช้บริการ
2.4.6 คุณภาพโดยรวมในการให้บริการ
2.5 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
รายการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
2.5.1 การตอบข้อซักถาม และการให้คำแนะนำ
2.5.2 ความเอาใจใส่และความกระตือรือร้น
2.5.3 ยิ้มแย้มแจ่มใสและกิริยาวาจาสุภาพ
2.5.4 ความรวดเร็วในการติดต่อและการช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา
 

     ข้อเสนอแนะอื่นๆ