Comservice ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

 

หน้าหลัก หน้าหลักแจ้งซ่อม วิธีใช้ แจ้งซ่อม/แก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
Form Connect comservice
 ลำดับที่
 ชื่อผู้แจ้ง
 ประเภทอุปกรณ์
 สถานะ
 วันที่แจ้ง
 วันที่ดำเนินการแก้ไข
 ผู้ดำเนินการแก้ไข
รายละเอียด
 565  หนึ่งฤทัย บุญมี  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (มีหมายเลขครุภัณฑ์) รอดำเนินการ  30 พฤศจิกายน 2561 : 09:15:26 AM     Form Connect comservice
 564  วิรงลอง ทองขาว  ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รอดำเนินการ  25 ตุลาคม 2561 : 08:16:04 AM     Form Connect comservice
 563  วิรงลอง. ทองขาว  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (มีหมายเลขครุภัณฑ์) รอดำเนินการ  24 ตุลาคม 2561 : 09:07:49 AM     Form Connect comservice
 562  นางสาวดวงกมล วังคีรี  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (มีหมายเลขครุภัณฑ์) รอดำเนินการ  02 ตุลาคม 2561 : 13:24:29 PM     Form Connect comservice
 561  ศุภณัฐ วิสุงเร  ระบบโทรศัพท์ภายใน รอดำเนินการ  27 พฤศจิกายน 2560 : 08:13:27 AM     Form Connect comservice
 560  ดิษฐพล ตั้งมั่น  ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รอดำเนินการ  05 ตุลาคม 2560 : 13:57:17 PM     Form Connect comservice
 559  หนึ่งฤทัย บุญมี  ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รอดำเนินการ  07 กันยายน 2560 : 15:19:51 PM     Form Connect comservice
 558  อ.น้ำฝน  ระบบโทรศัพท์ภายใน ดำเนินการสำเร็จ  12 มิถุนายน 2560 : 12:51:07 PM  12 มิถุนายน 2560 : 14:38:20 PM   Form Connect comservice นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล
 557  อาจารย์จิดาภา คำตื้อ  ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดำเนินการสำเร็จ  11 มิถุนายน 2560 : 14:13:01 PM  13 มิถุนายน 2560 : 09:58:06 AM   Form Connect comservice นายออมสิน พรมแก้ว
 556  ผศ.ดร.สำราญ ท้าวเงิน  ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดำเนินการสำเร็จ  11 มิถุนายน 2560 : 10:00:18 AM  11 มิถุนายน 2560 : 14:13:22 PM   Form Connect comservice นายออมสิน พรมแก้ว
 554  ห้องพักอาจารย์คอมฯ คณะวิทยาการจัดการ  ระบบโทรศัพท์ภายใน ดำเนินการสำเร็จ  05 มิถุนายน 2560 : 10:50:47 AM  05 มิถุนายน 2560 : 15:59:44 PM   Form Connect comservice นายออมสิน พรมแก้ว
 553  ธุรการกลาง  ระบบโทรศัพท์ภายใน ดำเนินการสำเร็จ  05 มิถุนายน 2560 : 10:45:18 AM  05 มิถุนายน 2560 : 15:59:14 PM   Form Connect comservice นายออมสิน พรมแก้ว
 552  ธุรการ  ระบบโทรศัพท์ภายใน ดำเนินการสำเร็จ  05 มิถุนายน 2560 : 08:21:12 AM  05 มิถุนายน 2560 : 10:46:38 AM   Form Connect comservice นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล
 551  หัวหน้าฝ่ายยาน  ระบบโทรศัพท์ภายใน ดำเนินการสำเร็จ  02 มิถุนายน 2560 : 13:18:26 PM  02 มิถุนายน 2560 : 13:20:12 PM   Form Connect comservice นายออมสิน พรมแก้ว
 550  สถาบันวิจัย  ระบบโทรศัพท์ภายใน ดำเนินการสำเร็จ  02 มิถุนายน 2560 : 07:45:05 AM  02 มิถุนายน 2560 : 13:19:26 PM   Form Connect comservice นายออมสิน พรมแก้ว
 548  โต้ง  ระบบโทรศัพท์ภายใน ดำเนินการสำเร็จ  01 มิถุนายน 2560 : 14:03:19 PM  01 มิถุนายน 2560 : 16:04:17 PM   Form Connect comservice นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล
 546  พี่ยุ้ย  ระบบโทรศัพท์ภายใน ดำเนินการสำเร็จ  30 พฤษภาคม 2560 : 08:23:50 AM  30 พฤษภาคม 2560 : 13:49:14 PM   Form Connect comservice นายออมสิน พรมแก้ว
 545  อนุสิษฐ์ กันคำ  อื่น ๆ ดำเนินการสำเร็จ  25 พฤษภาคม 2560 : 09:23:19 AM  29 พฤษภาคม 2560 : 08:44:00 AM   Form Connect comservice นายวิเศษ เกตุดี
 544  ผศ.ดร.วินัย เชื่อมวราศาสตร์  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์) ดำเนินการสำเร็จ  24 พฤษภาคม 2560 : 12:16:39 PM  25 พฤษภาคม 2560 : 11:34:43 AM   Form Connect comservice นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล
 543  มัทนา รามศิริ  ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดำเนินการสำเร็จ  24 พฤษภาคม 2560 : 12:06:52 PM  25 พฤษภาคม 2560 : 10:53:53 AM   Form Connect comservice นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล
 542  งานกายภาพ  ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดำเนินการสำเร็จ  24 พฤษภาคม 2560 : 11:58:23 AM  25 พฤษภาคม 2560 : 11:32:40 AM   Form Connect comservice นายออมสิน พรมแก้ว
 541  สาขาวิชา ภาษาต่างประเทศ  ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดำเนินการสำเร็จ  24 พฤษภาคม 2560 : 11:57:18 AM  25 พฤษภาคม 2560 : 11:30:22 AM   Form Connect comservice นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล
 540  นางสาวถนิม สกุลมา  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (มีหมายเลขครุภัณฑ์) ดำเนินการสำเร็จ  23 พฤษภาคม 2560 : 13:29:47 PM  26 พฤษภาคม 2560 : 08:03:25 AM   Form Connect comservice นายอภิรักษ์ อุ่นดี
 539  สุจิตรา ดีดาร์  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (มีหมายเลขครุภัณฑ์) ดำเนินการสำเร็จ  19 พฤษภาคม 2560 : 14:32:03 PM  22 พฤษภาคม 2560 : 15:35:24 PM   Form Connect comservice นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล
 538  อ.อมรรัตน์ ฉิมพรีนภานนท์  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์) ดำเนินการสำเร็จ  19 พฤษภาคม 2560 : 14:12:34 PM  22 พฤษภาคม 2560 : 11:34:39 PM   Form Connect comservice นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล
 537  อาจารย์ ประสิทธฺ ไชยศรี  ระบบโทรศัพท์ภายใน ดำเนินการสำเร็จ  19 พฤษภาคม 2560 : 14:06:35 PM  19 พฤษภาคม 2560 : 14:07:55 PM   Form Connect comservice นายออมสิน พรมแก้ว
 536  วิลาวัลญื เฉลิมพงษ์  ระบบโทรศัพท์ภายใน ดำเนินการสำเร็จ  18 พฤษภาคม 2560 : 12:01:32 PM  18 พฤษภาคม 2560 : 15:40:42 PM   Form Connect comservice นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล
 535  อ.ยุภา คำตะพล  อื่น ๆ ดำเนินการสำเร็จ  16 พฤษภาคม 2560 : 14:21:29 PM  16 พฤษภาคม 2560 : 14:42:45 PM   Form Connect comservice นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
 534  นางสาวเบญจภัทร์ อุปรัง  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (มีหมายเลขครุภัณฑ์) ดำเนินการสำเร็จ  16 พฤษภาคม 2560 : 13:56:56 PM  16 พฤษภาคม 2560 : 14:42:04 PM   Form Connect comservice นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
 533  นางสาวชลธิชา จันทร์แก้ว  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (มีหมายเลขครุภัณฑ์) ดำเนินการสำเร็จ  16 พฤษภาคม 2560 : 13:42:53 PM  16 พฤษภาคม 2560 : 14:02:18 PM   Form Connect comservice นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |Next